نرخنامهترتیب نام قیمت: تاریخ یه روز رسانی
1 آلبالو درجه 2 50,000تومان 1401/12/07
2 آلبالو ممتاز 25,000تومان 1401/12/07
3 آلو زرد درجه 1 23,000تومان 1401/12/07
4 آلو زرد درجه 2 15,000تومان 1401/12/07
5 آلو زرد ممتاز 30,000تومان 1401/12/07
ترتیب نام قیمت: تاریخ یه روز رسانی
6 آلو سیاه درجه 1 25,000تومان 1401/12/07
7 آلو سیاه درجه 2 15,000تومان 1401/12/07
8 آلو سیاه ممتاز 35,000تومان 1401/12/07
9 انجیر درجه 1 31,000تومان 1401/12/07
10 انجیر درجه 2 21,000تومان 1401/12/07
ترتیب نام قیمت: تاریخ یه روز رسانی
11 انجیر ممتاز 41,000تومان 1401/12/07
12 انگور درجه 1 18,000تومان 1401/12/07
13 انگور درجه 2 12,000تومان 1401/12/07
14 انگور ممتاز 28,000تومان 1401/12/07
15 سیب قرمز 29,000تومان 1401/12/07
نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)